European Union Imports - Forecast

167585.80 EUR Million Aug 2018
172399.4128 EUR Million Sep 2018

Economic T+1
European Union Imports
European Union Balance of Trade
European Union Exports

European Union Imports stands at 167585.80 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 172399.4128 EUR Million.
European Union Balance of Trade latest value is -8384.70 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 15347.7927 EUR Million.
European Union Exports was last reported at 159201.10 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 163080.7712 EUR Million.
European Union Imports is forecast to go up to 172399.4128 EUR Million in Sep 2018.